ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ระบบบริการสุขภาพ       

      


การศึกษา ความต้องการการบริหารกระบวนการ
และเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลด้านบริการเภสัชกรรม

 
จัดทำโดย    ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 

                 ส่วนนำ
                 ผลการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลบริการเภสัชกรรม
                 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(Performance Indicators)
                 ตัวชี้วัดเพื่อการควบคุมภายใน(Inter Control Indicators)
                            - การบริการจัดการทั่วไป
                            - ระบบบริหารเวชภัณฑ์
                            - งานบริการจ่ายยาผู้ป่วย
                            - ความคลาดเคลื่อนทางยา
                            - การใช้ยา
                            - การประเมินการใช้ยา
                            - การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
                            - งานบริบาลเภสัชกรรม
                            - บริการเภสัชสนเทศ
                            - งานผลิตยาเตรียมเฉพาะราย
                            - การวิจัย
                 สรุปบทเรียนจากการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้านยา และข้อเสนอแนะและการขยายผล
                 ภาคผนวก
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 8190 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล