ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ระบบบริการสุขภาพ       

      


การทดลองใช้และประเมินผลชี้วัดสำหรับงาน
เภสัชกรรมโรงพยาบาล

 
จัดทำโดย    ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 

                          สารบัญ
                          บทนำ
                          ส่วนที่ 1 สรุปสิ่งที่ ศสวย. ได้ดำเนินการแล้ว
                          ส่วนที่ 2 ร่างตัวชี้วัด แบบบันทึก และแบบรายงาน
                                        ฉบับทดลองใช้
                                            - ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก
                                            - อัตราคลาดเคลื่อนทางยา
                                            - ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติการแพ้ยา
                                            - จำนวนครั้งการเกิดแพ้ยาซ้ำ
                                            - จำนวนเดือนสำรองคลัง
                                            - จำนวนรายการขาด
                          ภาคผนวก
                                   ภาคผนวก ก    สรุปการประชุม โครงการทดลองใช้และประเมินผล
                                                       ตัวชี้วัดสำหรับเภสัชกรรมโรงพยาบาล ครั้งที่ 1

                                   ภาคผนวก ข    สรุปการประชุม โครงการทดลองใช้และประเมินผล
                                                       ตัวชี้วัดสำหรับเภสัชกรรมโรงพยาบาล ครั้งที่ 2

                                   ภาคผนวก ค    สรุปการประชุมโครงการทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัด
                                   ภาคผนวก ง    แบบสอบถามความพร้อมการเก็บข้อมูลโครงการทดลอง
                                                       ใช้และประเมินผลตัวชี้วัดงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

                                   ภาคผนวก จ    รายงานสรุปความสนใจเข้าร่วมโครงการทดลองใช้
                                                       และประเมินผลตัวชี้วัดงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 10137 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล