ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 สุขภาพตามกลุ่มอายุ


       

      


การศึกษาปัญหาและความต้องการ
ใช้ข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 
จัดทำโดย    ดร. สุดารัตน์ ธีระวร
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 

                การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
                การทบทวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก
                ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก
                   และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
                ภาคผนวก
                         - แบบรายงานและตารางการวิเคราะห์ ( คำจำกัดความ (Definitions) )
                         - แบบรายงานเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็ก
                         -  แบบรายงานธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
                         - แบบรายงานเฝ้าระวังทันตสาธารณสุข
                         - แบบรายงานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี
                         - แบบรายงานเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
                         - รายงานผลงาน 1 (ความครอบคลุม)
                         - รายงานผลงาน 1 (Activity ในเขต)
                         - รายงานผลงาน 1 (Activity นอกเขต)
                         - การวิเคราะห์หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
                         - การวิเคราะห์ทารกที่มีภาวะ Birth Asphyxia จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล
                           และการคลอด
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 12617 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล