ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม       

      


ดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในประเทศไทย
( A Study of Need and Review of Occupational
and Environmental Health Indications in Thailand )

 
จัดทำโดย    ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
                   ส่วนนำ
                   บทที่ 1 ดัชนีชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                   บทที่ 2 ตัวชี้วัดปัญหาโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช(ภาคเกษตรกรรม)
                   บทที่ 3 ตัวชี้วัดด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม
                   บทที่ 4 ดัชนีชี้วัดผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย
                   บทที่ 5 ดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพเด็ก
                   บทที่ 6 บทสรุป ข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
                   บรรณานุกรม
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 5626 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล