ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม       

      


สถานการณ์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
( The situation of Occupational and Environmental
Health in Thailand )

จัดทำโดย    ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ และคณะ
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 
                 ส่วนนำ
                 บทที่ 1 บทนำ
                 บทที่ 2 สถานการณ์ความเสี่ยงและโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม
                 บทที่ 3 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจากการประกอบ
                 บทที่ 4 สถานการณ์ของมลพิษทางอากาศในประเทศไทย
                 บทที่ 5 สถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางน้ำ
                 บทที่ 6 สถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพของเด็กที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
                 บทที่ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทางด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
                 บทที่ 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
                 บรรณานุกรม
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 15740 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล