ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 โรคและการบาดเจ็บ       

      

การทบทวนระบบข้อมูล
อุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติ

 
จัดทำโดย    ผศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
   นายธีร์ลัญฉน์ พฤทธิ์วาณิชย์
   นางสาวดารารัตน์ สว่างกุล
   นายจุติเทพ อำนาจพรประสิทธิ์
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 

                ส่วนนำ
                บทนำ
                ส่วนที่ 1 การทบทวนระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในนานาประเทศ
                               -  บทที่ 1  ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศญี่ปุ่น
                               -  บทที่ 2  ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศอังกฤษ
                               -  บทที่ 3  ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศสหรัฐอเมริกา
                               -  บทที่ 4  ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศนิวซีแลนด์
                               -  บทที่ 5  ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศสิงคโปร์
                ส่วนที่ 2 การทบทวนระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย
                               -  บทที่ 6  ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย
                               -  บทที่ 7  ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุ
                                             จราจรในประเทศไทย
                ภาคผนวก
                               -  ภาคผนวก 1
                               -  ภาคผนวก 2
                               -  ภาคผนวก 3
                               -  ภาคผนวก 4
                               -  ภาคผนวก 5
                               -  ภาคผนวก 6
                               -  ภาคผนวก 7
                               -  ภาคผนวก 8
                บรรณานุกรม
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 13426 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล