ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 โรคและการบาดเจ็บ       

      

การศึกษาสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจจากทะเบียนโรค

 
จัดทำโดย    สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนโดย    สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   เครือข่ายวิจัยคลินิคสหสถาบัน (CRCN)
   สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

 

                    ส่วนนำ
                    บทที่ 1 บทนำ
                    บทที่ 2 วิธีการดำเนินการวิจัย
                    บทที่ 3 ผลการศึกษา
                    บทที่ 4 บทวิเคราะห์วิจัย
                    บทที่ 5 ประโยชน์จากการศึกษา และข้อเสนอแนะ
                    เอกสารประกอบ
                          - แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ( Case Report Form , CRF v.3 )
                          - แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ( Case Report Form , CRF )
                          - แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ( Case Report Form , CRF )
                          - คำจำกัดความ ( Definitions )
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 7454 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล