ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 สุขภาวะสังคม       

      


การทบทวนข้อมูลปัจจัยทางสังคมที่กระทบสุขภาพ

 
จัดทำโดย    นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


 
             ส่วนนำ
             บทที่ 1 บทนำ
             บทที่ 2 วิธีการศึกษา
             บทที่ 3 แนวคิดและดัชนีชี้วัดปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุขภาพ
             บทที่ 4 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุขภาพ
             บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับสุขภาพ
             บทที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคมของพื้นที่กับสุขภาพ
             บทที่ 7 ผลการวิเคระห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคมของบุคคล ครัวเรือน กับสุขภาพ
             บทที่ 8 อภิปรายและสรุปผล
             บทที่ 9 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบข้อมูล
             เอกสารอ้างอิง
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 12898 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล