ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ       
      

สุขภาพคนไทย 2553
วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
   มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ) 
         ส่วนนำหนังสือ
               ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2553
         12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน 2553
               สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย
               สุขภาพกายของแรงงาน
               สุข ทุกข์ ของแรงงาน
               คุณภาพชีวิตแรงงาน
               ภาวะการเงินของแรงงาน
               การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
               แรงงานนอกระบบ
               สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น
               แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำบาก
               สถานการณ์สุขภาพแรงงาน จากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว
               สวัสดิภาพของแรงงานไทย
               กองทุนสวัสดิการ
         10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
               วิกฤตการเมืองไทย ยังมี "ทางออก" หรือไม่?
               มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษของชาวบ้าน
               ประเทศไทยกับไข้หวัด 2009
               "เบาหวาน-ความดัน" ฆาตกรที่มากับความเงียบ
               นโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ ยังถูกใช้ไม่จริงจังและจริงใจ
               "แม่วัยรุ่น" ปรากฏการณ์ใหญ่ที่การป้องกัน และแก้ไขยังทำกันในระดับเล็กเกินไป
               ธรรมาภิบาลระบบยามีปัญหา ยาไทยจึงแพงทะลุฟ้า
               (ใคร) ไทยเข้มแข็งแห่งกระทรวงสาธารณสุข
               กฎควบคุม "สเต็มเซลล์" : ระหว่างจริยธรรมและความก้าวหน้า
               รื้อระบบประสบภัยจากรถ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย
          4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
               1. กองทุนสุขภาพชุมชน รูปแบบกระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นดูแลสุขภาพ ที่เห็นผล
                แล้ว! 2. คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และรางวัลแมก
                ไซไซ 3. เอชไอเอ : เครื่องมือดูแลสุขภาพเพื่อประชาชน 4. ความสำเร็จครั้งแรก
                ของการพัฒนา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
          เรื่องพิเศษประจำฉบับ
               วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?
          ภาคผนวก
               บรรณานุกรม , เกณฑ์ในการจัดทำ.รายงานสุขภาพคนไทย , รายชื่อคณะกรรมการ
               ชี้ทิศทาง , รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ , ทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ , ทีมวิชาการ
               สุขภาพคนไทย , แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานสุขภาพคนไทย
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 151509 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล