ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ       
      

สุขภาพคนไทย 2549

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
   มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ) 
         ส่วนนำหนังสือ
               ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2549
         13 ตัวชี้วัดสุขภาพ
               ส่วนนำ 13 ตัวชี้วัดสุขภาพ
               สุขภาพฟัน
               ท้องไม่พร้อม
               โภชนาการ
               สุรา
               ออกกำลังกาย
               หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
               สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
               อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ
               การขาดแคลนน้ำ
               อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ
               เด็กกับโทรทัศน์และการเรียนรู้
               ชีวิตครอบครัว
               สารเคมีควบคุมศัตรูพืช
         10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
               สถานการณ์ไฟใต้บนแนวทางสมานฉันท์ และ พ.ร.ก ฉุกเฉิน
               จะปล่อยให้รายการโทรทัศน์กำหนดชะตาเด็กไทยไปถึงไหน
               วิกฤตการณ์น้ำมันแพงกับการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงาน
               คนไข้ "ฟ้องหมอ":ความผุกร่อนของความสัมพันธ์หมอ - คนไข้
               การระบาดและกลโกงของหนี้เงินด่วน
               แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ประชาได้อะไร
               สึนามิกับผลกระทบทางสุขภาพ
               ท้อง แท้ง ทึ้ง ปัญหาใหม่ที่ยังไม่มีใครดูแล
               ศึกเพื่อสยบ "บุหรี่-เหล้า" ยังไม่จบในสังคมไทย
               "สภาผู้บริโภค" อีกก้าวหนึ่งของพลังผู้บริโภคไทย
               สถานการณ์เด่น 10 เรื่อง ในปี 2548
               สถานการณ์เด่น 10 เรื่อง ปี 2547 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ในปี 2547
         อยู่อย่างไรกับไข้หวัดนก ? ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอ
         ภาคผนวก
               บรรณานุกรม
               เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
               รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
               รายชื่อกรรมการชี้ทิศทาง
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 194310 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล