ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ       

      

สุขภาพคนไทย 2548

 
จัดทำโดย    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
   มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

 
                 ส่วนนำหนังสือ
                           ส่วนนำรายงานสุขภาพคนไทย 2548
                 12 ตัวชี้วัดสุขภาพ
                           การตั้งครรภ์
                           การป่วย
                           การตาย
                           ความพิการและทุพพลภาพ
                           มะเร็ง
                           สิ่งแวดล้อม
                           อาหาร
                           ความยากจน
                           ความมั่นคงของมนุษย์
                           สุขภาพจิต
                           วัยรุ่น
                           ผู้สูงอายุ
                 10 สถานการณ์เด่นทางสุขสุขภาพ
                           คลื่นมหาประลัยสึนามิ
                           สถานการณ์ไฟใต้
                           ทางสองแพร่ของนโยบายไข้หวัดนก
                           สังคมไทยภัยข่มขืน
                           น้ำตาลในนมและขนมเด็ก
                           จากเปล้าน้อยถึงกวาวเครือ
                           สื่อโป๊ๆ กับเรื่องเซ็กส์ของวัยรุ่น
                           ความรุนแรงในวัยรุ่น
                           ขยะอันตราย
                           เด็กไทยในกับดักอบายมุขที่กฎหมาย
                           10 สถานการณ์สำคัญในรอบปี 2547
                           สถานการณ์เด่น 10 เรื่อง ในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ในปี 2547
                 การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา
                           การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา
                 ภาคผนวก
                           บรรณานุกรม
                           เกณฑ์ในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
                           รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
                           รายชื่อกรรมการชี้ทิศทาง
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 181320 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล