ผลผลิตและรายงาน

 สุขภาพคนไทย 2552
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2009
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2007
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
(2001 - 2004)
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

 แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ       
      

การสาธารณสุขไทย 2544 - 2547

 
จัดทำโดย    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย    กระทรวงสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   (แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าสารสุขภาพ) 
ส่วนนำ       ส่วนนำ การสาธารณสุขไทย 2544 - 2547
บทที่ 1       พระราชจักรีวงศ์และสาธารณสุขไทย
            บทที่ 2       ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย
            บทที่ 3       แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงพัฒนา4เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
            บทที่ 4       สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากร ครอบครัวและการอพยพย้ายถิ่น
                - คุณภาพชีวิตคนไทย
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านการปกครอง
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านสถาพแวดล้อมทางกายภาพ
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                - สถานการณ์และแนวโน้มด้านพฤติกรรมสุขภาพ
            บทที่ 5       สถานสุขภาพและปัญหาสุขภาพคนไทย
                - ดัชนีชี้วัดสภาพสุขภาพทางกายในภาพรวม
                - ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต
                - การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา( Epidemiology Transition)
            บทที่ 6       ระบบบริการสุขภาพไทย
                - ทรัพยากรสุขภาพ
                - การบริหารจัดการระบบสาธารณสุข
                - โครงสร้างองค์กรในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
                - บริการสุขภาพ
                - การคลังสาธารณสุข
                - ปัญหาระบบสุขภาพไทย
            บทที่ 7        ระบบบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข
            บทที่ 8        โครงการและกิจกรรมสำคัญทางด้านสุขภาพที่ดำเนินการในประเทศไทย
            บทที่ 9        สุขภาพกับพลวัตทางเศรษฐกิจ
            บทที่ 10        ระบบสุขภาพกับการค้าระหว่างประเทศ
            บทที่ 11        การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
            บทที่ 12        ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ
            บทที่ 13        การพัฒนาสาธารณสุขระหว่างประเทศ
            บรรณานุกรม        บรรณานุกรม การสาธารณสุขไทย 2544 - 2547
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 202280 ครั้ง


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม | สุขภาพตามกลุ่มอายุ
ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล