Area Based Health Information
 
 
 
   

ข้อมูลตามพื้นที่

เปรียบเทียบรายปี
FusionCharts will load here!
 

เปรียบเทียบทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เลือก เปรียบเทียบรายปี
FusionCharts will load here!
 
อัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออก ( ต่อแสนประชากร )

แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
*การจำแนกตามพื้นที่คิดตามที่อยู่ของผู้ป่วย

Invalid query: Incorrect integer value: '' for column 'OBJECTID' at row 1