Area Based Health Information
 
 
 
   

ข้อมูลตามพื้นที่

เปรียบเทียบรายปี
FusionCharts will load here!
 

เปรียบเทียบทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เลือก เปรียบเทียบรายปี
FusionCharts will load here!
 
อัตราตายอายุ 5-14 ปี ( ต่อพันประชากร )

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
*การจำแนกตามพื้นที่คิดตามสถานที่ตาย

เข้าชม 63 ครั้ง เริ่มนับ 1 มีนาคม 2558
Health Information System Development Office