HISO - ข้อมูลตามพื้นที่ อัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ (ประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ 1 คน)

กลับเข้าหน้า ข้อมูลตามพื้นที่

เลือกปี     
แนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 

เลือกเขต เปรียบเทียบทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เลือก แนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 
อัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ (ประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ 1 คน)Health Information System Development Office