Area Based Health Information
 
 
 
เลือกปี

ข้อมูลตามพื้นที่

แสดงแนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 

เปรียบเทียบทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เลือก     แสดงแนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 
อัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร (ประชากรต่อเภสัชกร 1 คน)

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลสำรวจทรัพยากรสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

เข้าชม 372 ครั้ง เริ่มนับ 1 มีนาคม 2558
Health Information System Development Office