Area Based Health Information
 
 
 
เลือกปี

ข้อมูลตามพื้นที่

แสดงแนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 

เลือกเขต เปรียบเทียบทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เลือก     แสดงแนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 
อัตราตายจากโรคเอดส์ ( ต่อแสนประชากร )

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
*การจำแนกตามพื้นที่คิดตามสถานที่ตาย

เข้าชม 16 ครั้ง เริ่มนับ 1 มีนาคม 2558
Health Information System Development Office