Area Based Health Information
 
 
 ข้อมูลตามพื้นที่ (Area Based Health Information)

กรุณาเลือกพื้นที่และข้อมูลที่ท่านต้องการจากเมนูด้านซ้ายมือFusionCharts will load here!
โปรดเลือกพื้นที่และข้อมูลที่ท่านต้องการจากเมนูด้านซ้ายมือ


อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ( ต่อแสนประชากร )เข้าชม ครั้ง เริ่มนับ 1 มีนาคม 2558
Health Information System Development Office