ระบบข้อมูลสุขภาพ
เป็นข้อมูลแสดงรายละเอียดของระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ได้แก่
1) ข้อมูลการสำรวจสุขภาพ
2) ข้อมูลทะเบียนสถิติชีพ
3) ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บ
4) ข้อมูลทะเบียนโรค
5) ข้อมูลบริการสุขภาพจากสถานพยาบาล
6) อื่นๆ

ข้อมูลการสำรวจสุขภาพ เป็นข้อมูลที่ได้มีการสำรวจในด้านต่างๆ จากหน่วยงานหลักๆ เช่น
1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่ การสำรวจเด็กและเยาวชน การสำรวจประชากรสูงอายุ การสำรวจภาวะการทำงาน การสำรวจการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นต้น
2. สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ได้แก่ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
3. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

ปิด X
 
   
 

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขอความร่วมมือจากผู้ใช้งานในการตอบแบบสอบถาม
การใช้บริการเว็บไซต์นี้ สำนักงานฯขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

หากท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถาม กรุณาติดต่อนักวิจัยของโครงการ
คุณเทวธิดา ขันคามโภชก์ โทรศัพท์ 089-698-8484 หรือ 085-956-8668