ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการดาวโหลดรายงาน

 

การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ

ความเป็นมา
  กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้ดำเนินการพัฒนาสุขภาพช่องปากของประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการพัฒนาสุขภาพช่องปากได้ใช้ข้อมูลระบาดวิทยา ซึ่งประเทศไทยได้มีการสำรวจข้อมูลในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้ดำเนินการสำรวจอย่างสม่ำเสมอมาในทุกๆ 5 ปี ครอบคลุมกลุ่มอายุที่สำคัญ เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานการณ์ทั้งด้านสภาวะสุขภาพช่องปาก พฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยแวดล้อม ที่อาจมีผลต่อสภาวะสุขภาพช่องปากของประชาชน หรือการดำเนินโครงการต่างๆในระดับประเทศ และเป็นการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานทันตสาธารณสุขด้วย

 

 

จำนวนการเข้าชม 12934 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00