ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการดาวโหลดรายงาน

 

การสำรวจสภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

ความเป็นมา
  การกำหนดนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการที่มีความครอบคลุม ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องมีการสำรวจเป็นระยะๆ ประเทศไทยได้มีการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งเริ่มตั่งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมาจนถึงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2546 โดยเฉลี่ยมีการสำรวจทุกๆ 10 ปี ขอบเขตการสำรวจได้ครอบคลุมภาวะโภชนาการของประชาชนทุกกลุ่มอายุพฤติกรรมแบบแผนและการบริโภคอาหารของประชากรกลุ่มเสี่ยงและข้อมูลพื้นฐานคนไทยและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือน
  การสำรวจได้สะท้อนภาพภาวะอาหารและโภชนาการของคนไทย ในหลากหลายด้านโดยเฉพาะพฤติกรรมแบบแผนและการบริโภคอาหารในกลุ่มวัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตทั้งทางด้านบวกและลบ ซึ่งได้ส่งผลต่อสุขภาวะด้านโภชนาการของคนไทยในปัจจุบัน

 

 

จำนวนการเข้าชม 9428 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00