ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการดาวโหลดรายงานในแต่ละเล่ม

 

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

ความเป็นมา
   ข้อมูลข่าวสารเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งของการกำหนดนโยบาย แผนงานและการประเมินผลงานทุกระบบโดยเฉพาะระบบสุขภาพที่ต้องใช้ข้อมูลที่มีความแม่นยำถูกต้องครอบถ้วนและทันเวลาระบบข้อมูลตามรายงานจากสถานบริการทุกระดับที่รวบรวมเป็นรายเดือนและรายปีนั้นเป็นข้อมูลจากผู้ป่วยเพียงส่วนเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการกำหนดนโยบายและแผนงานระยะยาวของประเทศ
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เป็นการสำรวจที่ใช้มากกว่าแค่การสอบถามกลุ่มตัวอย่าง แต่ครอบคลุมถึงการตรวจร่างกายและการตรวจสารตัวอย่างด้วย ทำให้การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ได้ข้อมูลที่มีจุดแข็งคือ เป็นข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชนที่มีความน่าเชื่อถือ (เพราะมีการยืนยัน ด้วยการตรวจร่างกายและสารตัวอย่าง) และเป็นข้อมูลจากการสำรวจในชุมชนที่สามารถเป็นตัวแทน ประชากรได้ นอกจากนี้การสำรวจอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถใช้ศึกษาแนวโน้มสถานะสุขภาพของ ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องด้วย
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค ได้ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลสถานะสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยคนไทยมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งที่ 3 ได้ดำเนินการในปี 2547 โดยการตรวจร่างกาย เจาะเลือด สัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างเกือบ 40,000 ราย ครอบคลุมทุกภาคทั้งในเขตเมืองและชนบท ข้อมูลทั้งหมดได้รับการวิเคราะห์ และรายงานผลเบื้องต้นตามที่ปรากฎในรายงานฉบับนี้และจะมีการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์เป็นบทความทางวิชาการเผยแพร่ในโอกาศต่อไป
    การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2551- 2552) ซึ่งบริหารจัดการและดำเนินการโดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ และกรมอนามัย การเตรียมการสำรวจด้านวิชาการได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาคสนามได้รับความร่วมมือ จากเครือข่ายนักวิชาการของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ

 

ประเด็นข้อคำถาม
ระดับความเป็นตัวแทน
ประเทศ
ภาค
จังหวัด 
__________________________________________________
ลักษณะทั่วไปทางด้านประชากร
__________________________________________________
การทำงานในรอบปีที่ผ่านมา
1. อาชีพ
2. รายได้
3. หนี้สิน
4. การมีภาระในการเลี้ยงดูบุคคลอื่นๆ
__________________________________________________
สถานะสุขภาพโดยทั่วไป
1. ระดับสุขภาวะ
1.1 การเคลื่อนไหว
1.2 การดูแลตนเอง
1.3 ความเจ็บปวดและ/หรือความไม่สุขสบาย
1.4 การมีสมาธิ
1.5 สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ
1.6 การมองเห็น
1.7 การนอนหลับ/ความกระปรี้กระเปร่า
1.8 อารมณ์
2. การเจ็บป่วย
2.1 โรคที่เจ็บป่วย
2.2 วิธีการรักษา
2.3 การหยุดกิจวัตรประจำวัน
3. อุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ
3.1 สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ
3.2 สถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ/บาดเจ็บ
__________________________________________________
สิทธิ์การรักษา (ค่าใช้จ่าย)
__________________________________________________
การบริโภคอาหาร
__________________________________________________
กิจกรรมทางกาย
__________________________________________________
การสูบบุหรี่
__________________________________________________
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
__________________________________________________
โรคและปัญหาสุขภาพ
1. BP
2. DM
3. Cholesterol
4. โรคหอบหืด
5. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง
6. อัมพฤกษ์
7. ไตวายเรื้อรัง
8. วัณโรคปอด
9. โรคโลหิตจาง
10. โรคมะเร็งและอื่นๆ
11. โรคมะเร็งปากมดลูก/เต้านม
__________________________________________________
การใช้ยา
__________________________________________________
การบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ/พิการ
__________________________________________________
พฤติกรรมทางเพศ
__________________________________________________
การตรวจร่างกาย
__________________________________________________
การตั้งครรภ์/การคุมกำเนิด/การแท้ง/การมีเพศสัมพันธ์
พ.ศ.2534-2535 พ.ศ.2539-2540 พ.ศ.2546-2547 พ.ศ.2551-2552 พ.ศ.2557
         
- - - - -
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
         
- -
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
         
-
-
-
-
-
-
-
-
-
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
-
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
- -
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
- -
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
         
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
-
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________ ________________

 

จำนวนการเข้าชม 7320 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00