ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลิกที่รูปภาพเพื่อทำการดาวโหลดรายงาน

 

การสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ และสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย

ความเป็นมา
  เอชไอวี/เอดส์ เป็นปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จึงมีทั้งการรายงานผู้ป่วยเอดส์ไปจนถึงการเฝ้าระวังพฤติกรรมในกลุ่มต่างๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และมาตรการควบคุมป้องกันปัญหาเอดส์
  เการรายงานผู้ป่วยเอดส์ ถือเป็นระบบเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ที่ดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศ นอกจากการแสดงแนวโน้มปัญหาแล้ว ยังชี้บอกลักษณะการกระจายของการเกิดโรครวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกด้วย
  เส่วนการเฝ้าระวังพฤติกรรมนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักระบาดวิทยาได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยได้นำแนวคิดและวิธีการดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมของกรุงเทพมหานคร กองกามโรค และ AIDSCAP มาประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในระดับประเทศ จนถึงปัจจุบัน สำนักระบาดวิทยาได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการปรับปรุงทั้งด้านระเบียบวิธีการเฝ้าระวัง ข้อคำถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้แนะนำและสนับสนุนให้จังหวัดต่างๆ ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 12 กลุ่มประชากรทั่วไป ประกอบด้วย กลุ่มหญิงขายบริการทางเพศ กลุ่มทหารกองประจำการ กลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ กลุ่มนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 และนักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ชายและหญิง และกลุ่มประชากรทั่วไปชายและหญิง

 

 

จำนวนการเข้าชม 8207 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00