Download ข้อมูลได้ที่

 

การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์

1. ความเป็นมา
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจภาวะเจริญพันธุ์เป็นครั้งแรกในปี 2518 โดยทำการสำรวจร่วมกับสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการสำรวจภาวะเจริญพันธุ์ของโลก (World Fertility Survey) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระหว่างประเทศทางด้านประชากร เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมทางภาวะเจริญพันธุ์ของประชากร และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจครั้งต่อมาใน ปี 2528 2539 และ 2549 โดยในปี 2549 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมกับกองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ทำการสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศ เพื่อนำไปจัดทำตัวชี้วัดในการประเมินสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ของประชากร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) สำหรับการสำรวจในปี 2552 สำนักงานสถิติแห่งชาติและกรมอนามัย ได้ทำบันทึกความร่วมมือในการจัดทำการสำรวจครั้งนี้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ภาพสะท้อนสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน
ดำเนินงาน และประเมินผลงานทางด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทราบสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ของประชากรด้านต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมต่อการวางแผนครอบครัว ภาวะเจริญพันธุ์ การอนามัย แม่และเด็ก ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การตรวจมะเร็งระบบสืบพันธุ์ และอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการด้านอนามัย

3. ประโยชน์ที่จะได้รับ
3.1 มีข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ของประชากร ในระดับภาคและ
ระดับประเทศ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนางานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แบบองค์รวม โดยมีรูปแบบนโยบาย การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชากรได้ครบถ้วน และมุ่งเน้นการเข้าถึงการรับบริการ

4. รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม
4.1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
4.2 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการวางแผนครอบครัว
4.3 การสมรสและภาวะเจริญพันธุ์
4.4 การอนามัยแม่และเด็ก
4.5 ความรุนแรงในครอบครัว
4.6 โรคเอดส์ และมะเร็งระบบสืบพันธุ์
4.7 อนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น
4.8 ลักษณะของครัวเรือน

การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ ล่าสุดได้จัดทำในปี พ.ศ. 2552 

 

ประเด็นข้อคำถาม
ระดับความเป็นตัวแทน
ประเทศ
ภาค
จังหวัด 
__________________________________________________________
ลักษณะทั่วไปทางด้านประชากร
__________________________________________________________
การทำงานในรอบปีที่ผ่านมา
1. อาชีพ
2. สถานภาพการทำงาน
3. เหตุผลที่ไม่ทำงาน
__________________________________________________________
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการวางแผนครอบครัว 
1. การคุม/ไม่คุมกำเนิด
__________________________________________________________
 การสมรสและภาวะเจริญพันธุ์
1. อายุการแต่งงาน
2. บุตรเกิดรอด
3. บุตรเกิดรอดที่เสียชีวิต
4. บุตรทั้งหมด
5. อายุเมื่อคลอดบุตรคนแรก
__________________________________________________________
การอนามัยแม่และเด็ก 
1. การฝากครรภ์
2. สถานที่รับฝากครรภ์
3. การดูแลขณะตั้งครรภ์
4. สถานที่ที่คลอดบุตร
5. ผู้ทำคลอด
6. น้ำหนักแรกคลอด
7. การให้นมบุตร
8. การตรวจครรภ์หลังคลอด
__________________________________________________________
ครอบครัวอบอุ่น
1. การมีส่วมร่วมในครอบครัว
2. การทำร้ายร่างกาย
3. ความพึงพอใจในชีวิตคู่
__________________________________________________________
โรคเอดส์และมะเร็งระบบสืบพันธุ์
1. โรคเอดส์
2. มะเร็งเต้านม
3. มะเร็งปากมดลูก
4. การตรวจสุขภาพ
__________________________________________________________
รายได้และลักษณะที่อยู่อาศัยของครัวเรือน
1. รายได้ที่เป็นตัวเงิน
2. รายได้ที่เป็นสิ่งของ
3. ลักษณะที่อยู่อาศัย
__________________________________________________________
ดาวโหลดแบบสอบถามในแต่ละปี
พ.ศ.2549 พ.ศ.2552
   
- -
___________ __________
___________ __________
   
___________ __________
   
___________ __________
   
___________ __________
   
___________ __________
   
___________ __________
   
___________ __________
   
___________ __________
 

 

จำนวนการเข้าชม 3299 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00