Download ข้อมูลได้ที่

 

การสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร

ความเป็นมา
   การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร ได้จัดทำประจำทุก 10 ปี ในช่วงกึ่งกลางระหว่างปีที่มีการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ
ครั้งที่ 1 จัดทำระหว่าง พ.ศ.2507-2509 เพื่อวัดอัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่มสำหรับ ใช้กำหนดนโยบายประชากรของประเทศ
ครั้งที่ 2 ได้จัดทำระหว่าง พ.ศ. 2517-2519
ครั้งที่ 3 จัดทำระหว่าง พ.ศ. 2527-2529 เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด การตาย และการ เพิ่มของประชากร
ครั้งที่ 4 จัดทำ พ.ศ. 2532
ครั้งที่ 5 จัดทำ พ.ศ. 2534
ครั้งที่ 6 จัดทำ พ.ศ. 2538-2539
ครั้งที่ 7 จัดทำ พ.ศ. 2548-2549

วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาระดับอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราเจริญพันธุ์ต่างๆ
2. เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญทางประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การวางแผน ครอบครัวและอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
3. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของประชากร เช่น จำนวน ประชากร ตามหมวดอายุและเพศ สถานภาพสมรสการศึกษา อาชีพ เป็นต้น
4. เพื่อใช้ประเมินอัตราเพิ่มของประชากรในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และใช้ในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากร ครั้งต่อไป
5. เพื่อทราบลักษณะและแนวโน้มของประชากรในปี ระหว่างสำมะโน (Intercensal period)

การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
1. ศึกษาลักษณะโครงสร้างและแนวโน้มของประชากร เพื่อวางแผนกำหนดนโยบายทิศทางในการพัฒนาประเทศ
2. ใช้ในการประเมินอัตราเพิ่มของประชากรในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป ได้แก่ การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ลักษณะการอยู่อาศัย การศึกษาชั้นสูงสุดที่ เรียนจบ การอ่านออกเขียนได้ อาชีพหลัก อุตสาหกรรม รายได้ บุตรเกิดรอด การคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ การย้ายเข้าและการย้ายออก
ตอนที่ 2 การเกิด ได้แก่ การอยู่อาศัยของเด็กเกิดใหม่ สถานที่เกิด การแจ้งเกิด และการมีชื่อใน ทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา เด็กเกิดใหม่
ตอนที่ 3 การตาย ได้แก่ การมีชื่อในทะเบียนบ้านของผู้ตาย วัน เดือน ปีที่ตาย สถานที่ตาย สาเหตุการตาย การแจ้งตาย และเลขที่มรณบัตร
ตอนที่ 4 ลักษณะของที่อยู่อาศัย ได้แก่ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง สถานภาพการครอบครองที่ อยู่อาศัย จำนวนห้องนอน ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย เชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบ อาหาร การใช้ส้วม น้ำดื่ม น้ำใช้ วิธีกำจัดขยะภายในครัวเรือน และการเป็นเจ้าของ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

การสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร ล่าสุดได้จัดทำในปี พ.ศ. 2548-2549

 

ประเด็นข้อคำถาม
ระดับความเป็นตัวแทน
ประเทศ
ภาค
จังหวัด 
______________________________________________
ลักษณะทั่วไปทางด้านครัวเรือน
ลักษณะทั่วไปทางด้านประชากร
______________________________________________
ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน
______________________________________________
ลักษณะการอยู่อาศัย
______________________________________________
การทำงานในรอบปีที่ผ่านมา
1. อาชีพ
2. สถานภาพการทำงาน
3. รายได้
 3.1 รายได้สิ่งของ
 3.2 รายได้ตัวเงิน
______________________________________________
การแต่งงาน
1.1 บุตรเกิดรอด
1.2 การคุมกำเนิด/วิธี
1.3 การตั้งครรภ์
1.4 การฝากครรภ์
______________________________________________
การเกิด
1.1 การแจ้งเกิด
1.2 การอยู่อาศัยของเด็กเกิดใหม่
1.3 สถานที่เกิด
______________________________________________
การตาย
1.1 การแจ้งตาย
1.2 วีน/เดือน/ปี ที่ตาย
1.3 สถานที่ตาย
1.4 สาเหตุการตาย
______________________________________________
การย้ายถิ่น
______________________________________________
ลักษณะที่อยู่อาศัย
______________________________________________
ดาวโหลดแบบสอบถามในแต่ละปี
พ.ศ.2538-2539 พ.ศ.2548-2549 พ.ศ.2558-2559
     
_________________ _______________ _______________
_________________ _______________ _______________
_________________ _______________ _______________
_________________ _______________ _______________
     
 
 
 
_________________ _______________ _______________
     
   
   
_________________ _______________ _______________
     
   
   
_________________ _______________ _______________
     
   
   
   
_________________ _______________ _______________
_________________ _______________ _______________
 
_________________ _______________ _______________

 

จำนวนการเข้าชม 2981 ครั้ง
วันที่เข้าชมล่าสุด 0000-00-00