ค้นหาเชิงประเด็น เป็นระบบการค้นหาคำหรือประเด็นข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เพียงแค่ผู้ใช้พิมพ์คำหรือเลือกประเด็นข้อมูลที่ต้องการ ระบบจะทำการค้นหาคำหรือประเด็นที่ถูกเลือกในเครื่องมือต่างๆ มานำเสนอ อาทิ ข้อมูลสถิติสุขภาพ รายงานสุขภาพ บทความ/สื่อ ข่าว วิชาการ/ภาคี ระบบข้อมูล และ Web link ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบนี้จะทำให้การค้นหาข้อมูลมีความสะดวก และประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น


วิธีการสืบค้นข้อมูล

ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาข้อมูลได้จากเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ โดยระบบจะแสดงรายการข้อมูลที่เลือกไว้ทางขวามือ วิธีการสืบค้นมีอยู่ 2 แบบ คือ พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา หรือเลือกประเด็นที่ต้องการ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

วิธีการเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูล

หลังจากเลือกข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะปรากฎประเภทของเครื่องมือค้นหาเชิงประเด็นทางเมนูด้านซ้าย และเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลย่อยซึ่งจะแสดงเป็นแถบด้านบนของรายการข้อมูลที่ท่านเลือกทางด้านขวา
รูปแบบการแสดงข้อมูลย่อยในแต่ละประเภทการนำเสนอ

1. สถิติข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ แนวโน้มสุขภาพ กราฟเคลื่อนไหว แผนที่สุขภาพ ข้อมูลตามพื้นที่ กระดานแผนภูมิ ดัชนีสุขภาพ และสุขภาพทั่วโลก

2. รายงานสุขภาพ ได้แก่ รายงานสุขภาพคนไทย

3. บทความ/สื่อ ได้แก่ จดหมายข่าว หรือบทวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ

4. ข่าว ได้แก่ ข่าวประจำวันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ค้นหา

5. วิชาการ/ภาคี ได้แก่ บทวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ เอกสารวิชาการด้านระบบบริการสุขภาพ และข้อมูลของภาคีสร้างเสริมสุขภาพ

6. ระบบข้อมูล เครื่องมือที่แสดงรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตามลักษณะการจัดเก็บ เช่น ข้อมูลการสำรวจสุขภาพ

7. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นช่องทางที่เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ 

                                                                                                                                                                                  pageview  87205