แนวโน้มสุขภาพ  ข้อมูลสถิติสุขภาพในภาพรวม ที่แสดงเป็นกราฟแนวโน้มรายปี พร้อมตารางข้อมูล และคำอธิบาย โดยมีระบบแสดงกราฟแนวโน้มที่สามารถเลือกและแสดงข้อมูลสถิติหลายตัวพร้อมกันได้      


             อายุขัยและภาระโรค

                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) รวมทุกกลุ่มอายุ
                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) อายุ 15 - 29 ปี
                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) อายุ 30 - 59 ปี
                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) อายุ 60 ปีขึ้นไป
                   จำนวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพของประชากรไทย (YLDs)

             การเกิดและการตาย

                   อัตราตายโรคมะเร็ง
                   อัตราตายโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
                   อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายโรคตับแข็ง (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายจากการถูกทำร้าย (จากมรณบัตร)
                   สัดส่วนผู้พิการรวมทุกประเภท
                   สัดส่วนผู้พิการจากการบาดเจ็บ

             การป่วยโรคไม่ติดต่อ

                   อัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งรวม ชาย
                   อัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งรวม หญิง
                   อัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ชาย
                   อัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี หญิง
                   อัตราผู้ป่วยในโรคมะเร็ง
                   อัตราผู้ป่วยในโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
                   อัตราผู้ป่วยในโรคหัวใจขาดเลือด
                   อัตราผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง
                   อัตราผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง
                   ความชุกโรคความดันโลหิตสูง (ชายหญิง)
                   ความชุกโรคความดันโลหิตสูง (รวมเพศ)

             อุบัติเหตุ

                   อัตราอุบัติเหตุจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
                   จำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
                   อัตราผู้บาดเจ็บจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
                   จำนวนผู้บาดเจ็บจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
                   อัตราผู้เสียชีวิตจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
                   จำนวนผู้เสียชีวิตจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

             สุขภาพจิต

                   อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคจิตและความผิดปกติทางจิต
                   อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคประสาท ความเครียด และอาการที่หาสาเหตุไม่ได้
                   อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคจิตเภท ประสาทหลอน
                   อัตราผู้ป่วยในด้วยความผิดปกติทางจิตใจจากโรคและกลุ่มอาการของโรค
                   อัตราป่วยโรคซึมเศร้า
                   สัดส่วนประชากรตามภาวะสุขภาพจิต

             ภาวะโภชนาการ

                   อัตราการมีระดับไขมันในเลือดสูง (ชายหญิง)
                   อัตราการมีระดับไขมันในเลือดสูง (รวมเพศ)
                   อัตราการมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (BMI>=25) (ชายหญิง)
                   อัตราการมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (BMI>=25) (รวมเพศ)
                   อัตราการมีภาวะอ้วนลงพุง (เส้นรอบเอว>=90 ซม.ในชาย, 80 ซม.ในหญิง) (ชายหญิง)
                   อัตราการมีภาวะอ้วนลงพุง (เส้นรอบเอว>=90 ซม.ในชาย, 80 ซม.ในหญิง) (รวมเพศ)

             พฤติกรรมสุขภาพ

                   อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
                   อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ รายอายุ เพศชาย
                   อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ รายอายุ เพศหญิง
                   ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

             เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม

                   รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
                   รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
                   หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
                   สัดส่วนคนจน
                   ดัชนีคุณภาพชีวิต
                   ดัชนีความยากจน


 

                                                                                                                                                                                  pageview  102827