แนวโน้มสุขภาพ  ข้อมูลสถิติสุขภาพในภาพรวม ที่แสดงเป็นกราฟแนวโน้มรายปี พร้อมตารางข้อมูล และคำอธิบาย โดยมีระบบแสดงกราฟแนวโน้มที่สามารถเลือกและแสดงข้อมูลสถิติหลายตัวพร้อมกันได้      


            อายุขัยและภาระโรค

                   อายุคาดเฉลี่ย เมื่อแรกเกิด
                   อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เมื่อแรกเกิด
                   อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เมื่ออายุ 60 ปี
                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) รวมทุกกลุ่มอายุ
                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) อายุ 0 - 14 ปี
                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) อายุ 15 - 29 ปี
                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) อายุ 30 - 59 ปี
                   ความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) อายุ 60 ปีขึ้นไป
                   จำนวนปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควรของประชากรไทย (YLLs)

             การเกิดและการตาย

                   อัตราเกิดมีชีพ
                   อัตราการเจริญพันธุ์รวมยอด
                   สัดส่วนมารดาวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี
                   สัดส่วนมารดาวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี
                   อัตราตายอย่างหยาบ
                   อัตราตายอายุ 0-4 ปี
                   อัตราตายอายุ 5-9 ปี
                   อัตราตายอายุ 10-14 ปี
                   อัตราตายอายุ 15-19 ปี
                   อัตราตายอายุ 20-24 ปี
                   อัตราตายอายุ 25-29 ปี
                   อัตราตายอายุ 30-34 ปี
                   อัตราตายอายุ 35-39 ปี
                   อัตราตายอายุ 40-44 ปี
                   อัตราตายอายุ 45-49 ปี
                   อัตราตายอายุ 50-54 ปี
                   อัตราตายอายุ 55-59 ปี
                   อัตราตายอายุ 60 ปีขึ้นไป
                   อัตราตายทารก (อายุต่ำกว่า 28 วัน)
                   อัตราตายทารก (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายทารก (จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร)
                   อัตราตายมารดา (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายมารดา (จากรายงาน safe motherhood)
                   อัตราตายมารดา (จากการศึกษา RAMOS)
                   อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร)
                   อัตราตายโรคมะเร็ง
                   อัตราตายโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
                   อัตราตายโรคมะเร็งปอด
                   อัตราตายโรคมะเร็งเต้านม
                   อัตราตายโรคมะเร็งปากมดลูก
                   อัตราตายโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
                   อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือด (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายโรคเบาหวาน (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายโรคตับแข็ง (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายภาวะไตวายวายเรื้อรัง (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายโรคเอดส์ (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายโรคเอดส์ (จากการคาดประมาณ)
                   อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายจากการจมน้ำ (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายจากการถูกทำร้าย (จากมรณบัตร)

             การป่วยโรคติดต่อ

                   อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก
                   อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
                   อัตราตายจากมาลาเรีย (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง)
                   อัตราตายจากมาลาเรีย (จากมรณบัตร)
                   อัตราตายจากวัณโรค (จากมรณบัตร)

             อุบัติเหตุ

                   อัตราผู้เสียชีวิตจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
                   จำนวนผู้เสียชีวิตจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

             เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม

                   สัดส่วนประชากรสูงอายุ
                   จำนวนจดทะเบียนสมรส
                   จำนวนจดทะเบียนหย่า
                   อัตราการหย่าร้าง
                   จำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
                   สัดส่วนเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
                   จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
                   สัดส่วนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง