บทวิเคราะห์  บทความทางวิชาการ ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพ นำเสนอผลการวิเคราะห์ ประเด็นความรู้ที่ได้ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย      


                   สถานการณ์การตายของมารดาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2538-2539
                   ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ของประเทศไทย
                   ความแตกต่างของการตายระหว่างระดับเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
                   การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการตายตามช่วงเวลา
                   สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
                   การทบทวนข้อมูลปัจจัยทางสังคมที่กระทบสุขภาพ
                   สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย ปีที่ 2 ฉ.11 เมษายน 2549 อัตราตายระดับจังหวัด พ.ศ.2547
                   สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย ปีที่ 1 ฉ.4 กันยายน 2548 การตายตามเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
                   สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย ปีที่ 1 ฉ.2 มารดาในประเทศไทย
                   สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย ปีที่ 1 ฉ.1 ความแตกต่างของการตาย ระหว่างพื้นที่ 

                                                                                                                                                                                  pageview  159174