FusionCharts will load here!
เลือกปี
FusionCharts will load here!
เลือกที่แท่งกราฟเพื่อดูข้อมูลจังหวัดของแต่ละภาค

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษกร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

การจำแนกตามพื้นที่คิดตามสถานที่ตาย

 

Health Information System Development Office
เข้าชม 663 ครั้ง เริ่มนับ 5 กุมภาพันธ์ 2558