FusionCharts will load here!
 
เลือกปี
FusionCharts will load here!

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษกร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

 

Health Information System Development Office
เข้าชม 6524 ครั้ง เริ่มนับ 5 กุมภาพันธ์ 2558