ประเด็นข้อคำถาม พ.ศ.2523 พ.ศ.2533 พ.ศ.2543
ลักษณะทั่วไปทางด้านประชากร
การย้ายถิ่น
การแต่งงาน
1.1 บุตรเกิดรอด
1.2 การคุมกำเนิด/วิธี