เครือข่ายข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล
Username
Password
 
 
HISO - สื่อสารเครือข่าย
10 กันยายน 2555 9 : 30 น ถึง 12 : 30 น
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
16 กรกฏาคม 2555 9 : 30 น ถึง 12 : 30 น
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
3 พฤษภาคม 2555 9 : 30 น ถึง 12 : 30 น
สถานที่ : ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม อาคาร สวทช. (ตึกหน้า) ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
1 มีนาคม 2555 9 : 30 น ถึง 12 : 30 น
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวง ICT ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารB) ถนนแจ้งวัฒนะ กทม