แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต     แสดงข้อมูลภาคี   ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ
รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    ข้อมูลคดีอาญามีข้อมูล
2    ข้อมูลการกระทำความรุนแรงในเด็กและสตรีจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีข้อมูล
3    คู่มือการสร้างสุขระดับจังหวัด ยุธศาสตร์ความสุขฉบับพกพามีข้อมูล