มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว    แสดงข้อมูลภาคี   ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ
รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    รายงานสถานการณ์ครอบครัวมีข้อมูล
2    บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีข้อมูล
3    ภาวะวิกฤตของครอบครัวไทยมีข้อมูล
4    ข้อมูลทะเบียนการหย่า การสมรส มีข้อมูล
5    เวทีเสวนาเชิงวิชาการสถานการณ์ครอบครัวไทยกำลังจัดทำ
6    สภาพการดำเนินชีวิตครอบครัวชุมชนแออัดในเมืองและบริการทางสังคมสำหรับครอบครัวชุมชนแออัดกำลังจัดทำ