ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ(ศจย.)    แสดงข้อมูลภาคี   ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ
รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    รายงานสถานการณ์บริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2552มีข้อมูล
2    สถานการณ์การบริโภคยาสูบของ ประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550มีข้อมูล
3    สถานการณ์การควบคุมยาสูบของ ประชากรไทย พ.ศ.2534-2547มีข้อมูล
4    สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534-2549มีข้อมูล
5    รายงานการสำรวจการสูบบุหรี่ในเยาวชนระดับโลก Global Youth Tobacco Survey (GYTS,2009) กำลังจัดทำ