สถาบันสร้างสุขภาพคนผู้พิการ    แสดงข้อมูลภาคี   ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ
รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    ประมาณการจำนวนคนพิการและคนพิการตาบอด ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2550-2562มีข้อมูล
2    การสำรวจความพิการ ปี 2550มีข้อมูล
3    สถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1 พ.ย. 2537 - 31 ก.ค. 2554มีข้อมูล
4    ต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟูมีข้อมูล
5    รายงานผลการสำรวจสภาวะตาบอด และสายตาเลือนราง โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ในประเทศไทย และการประเมินผู้พิการทางการมองเป็น พ.ศ. 2549 -2550มีข้อมูล
6    โครงการต้นทุนการดูแลอย่างไม่เป็นทางการ ผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองในกรุงเทพ และจังหวัดบุรีรัมย์มีข้อมูล