แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ    แสดงข้อมูลภาคี   ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ
รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    อัตราการติดเชื้อ HIV สะสมมีข้อมูล
2    จำนวนผู้ป่วยเอดส์มีข้อมูล
3    จำนวนผู้เสียชีวิตมีข้อมูล
4    อัตราการติดเชื้อ STI ต่างๆ มีข้อมูล
5    อัตราการติดเชื้อ HPV มะเร็งปากมดลูกไม่มีข้อมูล
6    จำนวนผู้ป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูล
7    จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูล
8    การตั้งท้องในแม่วัยรุ่นมีข้อมูล
9    การคลอดในแม่วัยรุ่นไม่มีข้อมูล
10    การหยุดเรียนกลางคันของแม่วัยรุ่นไม่มีข้อมูล
11    อัตราการแท้งในหญิงวัยต่างๆ ไม่มีข้อมูล
12    การเสียชีวิตจากการแท้งไม่ปลอดภัยไม่มีข้อมูล
13    จำนวนคดีความผิดทางเพศมีข้อมูล
14    จำนวนผู้กระทำผิดทางเพศที่ไปรับบริการจากศูนย์พึ่งได้มีข้อมูล
15    จำนวนผู้กระทำผิดทางเพศแยกอายุไม่มีข้อมูล
16    จำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลไม่มีข้อมูล
17    จำนวนเด็กถูกส่งเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละปีไม่มีข้อมูล
18    อัตราการใช้ถุงยางแยกตามอายุ และเพศมีข้อมูล
19    อัตราการคุมกำเนิดโดยวิธีการต่างๆ ไม่มีข้อมูล
20    อัตราการเกิดโดยเฉลี่ยปี พ.ศ. 2553มีข้อมูล