กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : นพ.สุริยันต์ ปัญหาราช
   ที่อยู่ : อ.เมือง จ.หนนองบัวลำภู
   หมายเลขโทรศัพท์ : 087 8592759
   โทรสาร : 042 311992
   website : nonbualumphuhospital.com
   e-mail : drsuriyan@gmail.com
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการจังหวัดหนองบัวลำภู
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ : ระบาดวิทยาคนพิการ
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : วางแผนการใ้ห้บริการ
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง : ระบบข้อมูล 18 แฟ้ม
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  *ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงความต้องการของแต่ละภาคี และส่งตรงให้แต่ละภาคี  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :