สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : นิพนธ์ รัตนาคม
   ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)
ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 90110
   หมายเลขโทรศัพท์ : 074455150
   โทรสาร : 074455150
   website : www.rdh.psu.ac.th
   e-mail : southern.rdh@gmail.com
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความคิดในการก่อตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2546 เพื่อขยายศักยภาพของนักวิชาการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะภาคใต้ หลังจากการพิจารณาข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย การก่อตั้งสำเร็จเรียบร้อยและเริ่มทำงานตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2547

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรสร้างองค์ความรู้ ระดมนักวิชาการชั้นสูงเพื่อการวิจัยและพัฒนาสุขภาพของประชาชนภาคใต้

พันธกิจ
นำและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ขยายบทบทาและขับเคลื่อนความสามารถของนักวิชาการให้มีการวิจัยและพัฒนาทางสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์
1. สนับสนุนและเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการของหน่วยระบาดวิทยาและสาขาวิชาการอื่น
2. พัฒนาระบบจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้ของชุดโครงการวิจัย ทำงานร่วมกับหน่วยส่งเสริมวิจัยอื่นๆ ในภูมิภาคและเปิดช่องทางใหม่เพื่อการสื่อสารทางวิชาการกับชุมชนโดยตรง
3. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพภาคใต้เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยไปในทิศทางที่เหมาะตามยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ได้
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ :
   ลักษณะการใช้ข้อมูล :
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง :
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  *อื่นๆ  ( บทคัดย่องานวิจัย บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัย )
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :