มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ : ผู้จัดการแผนงานฯและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ
น.ส.สุธิดา เรืองศิริ : นักวิชาการ
   ที่อยู่ : 1168 ซ.พหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
   หมายเลขโทรศัพท์ : 02 511 4963
   โทรสาร : 02 511 4962
   website : http://www.thaitgri.org
   e-mail : tgri@thainhf.org
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : 1. ส่งเสริมการวิจัยด้านผู้สูงอายุที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยมุ่งให้การสนับสนุนโครงการที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ใน 4 ด้านหลักคือ
• กลุ่มชุดโครงการวิจัยด้านการเรียนรู้เพื่อเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
• กลุ่มชุดโครงการวิจัยเพื่อการมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในด้านระบบบริการดูแลสุขภาพระยะยาว
• กลุ่มชุดโครงการเพื่อการดูแลในสังคมและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสังคม
• กลุ่มชุดโครงการเพื่อการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับผู้สูงอายุในวัยหลังเกษียณ(ไม่ได้ทำงาน)
2. การนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ใน 3ลักษณะ ได้แก่
• การขับเคลื่อนนโยบายต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆในระดับนโยบาย ตั้งแต่ เริ่มต้นของกระบวนการนับตั้งแต่การตั้งโจทย์การวิจัย ไปจนสิ้นสุดงานวิจัย เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ผ่านกระบวนการและช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม
• ใช้ ประโยชน์เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติ สำหรับกลุ่มปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถนำผลจากการศึกษาวิจัย และการจัดเวทีวิชาการ ไปเป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
• การสร้างความตระหนักในสังคมและเผยแพร่ความรู้สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปต่างๆ หลากหลายระดับ เพื่อให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ :
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : 1. เพื่อการวางแผนดำเนินการ การวิเคราะห์ทรัพยากรในพื้นที่ และ Mapping
2. อ้างอ้างสำหรับงานวิชาการและบทความ
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง : 1.รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2549 - 2552
2.ผลงานวิจัย/วิชาการ
3.เอกสารเวทีวิชาการ/นโยบายสาธารณะ
4.สื่อเผยแพร่
5. บทความวิชาการ
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :