สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ     ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน :
   ที่อยู่ : อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ซ.สาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   หมายเลขโทรศัพท์ : 025902397
   โทรสาร : 025902385
   website : http://www.hrdothai.com
   e-mail : admin@hrdothai.com
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : - สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านกำลังคนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

- พัฒนาระบบข้อมูลกำลังคนเพื่อประกอบการวางแผน การผลิต และการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านกำลังคนทั้งนักบริหารและนักวิชาการให้มีศักยภาพในการวางแผน การผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

- ติดตามและประเมินสถานการณ์ อีกทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ ที่มีผลต่อการวางแผน ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

- พัฒนากลไกการนำองค์ความรู้ไปสู่การกำหนดนโยบาย และยุทธวิธีในการพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับระบบบริการสาธารณสุข
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ : ข้อมูลบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชน
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : เพื่อทำการวิจัย
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง :
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  *ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงความต้องการของแต่ละภาคี และส่งตรงให้แต่ละภาคี  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :