โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ แผนงานส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับนานาชาติ แผนงานส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : นางอารีวรรณ พวงสุวรรณ ผู้รับผิดชอบหลัก
น.ส.ลลิตนันท์ มูลศาสตร์ ผู้จัดการโครงการ
น.ส.พรปวีณ์ ภูริเดชเมธาวัชรีกุล ผู้ประสานงานโครงการ
   ที่อยู่ : 979/116-120 ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10400
   หมายเลขโทรศัพท์ : 02 965 9011
   โทรสาร :
   website : http://icpanetwork.webs.com
   e-mail : kanaeing@gmail.com
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : 1.เพื่่อสร้างความเป็นพันธมิตรกับองค์กรหรือเครือข่ายสำคัญในระดับนานาชาติที่ทำงานและผลัดดันเรื่องกิจกรรมทางกายในระยะยาว
2.เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ขององค์กรพันธมิตรหรือเครือข่ายในต่างประเทศที่สามารถนำมาส่งเสริมการดำเนินงานด้านกิจกรรมทางกายและผลักดันนโยบายในประเทศ
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ : 1.ความเคลื่นไหวในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย
2.การวิจัยการออกแบบพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางกาย
3.บทความเชิงวิชาการที่กี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : นำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ภาคี
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง : บทความ
เอกสารวิชาการ
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :