แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต     ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : นางสาวเอกอนงค์ สีตลาภินันท์
   ที่อยู่ : 70/7 อาคารเอ.ไอ.นนท์ (ห้อง 303) ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   หมายเลขโทรศัพท์ : 02-580-0918
   โทรสาร : 02-580-0919
   website : www.jitdee.com
   e-mail : kaew3nov@hotmail.com
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : 1) พัฒนานวัตกรรม เพื่อการเข้าถึงกิจกรรมและบริการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำหรับเยาวชน ครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
2) พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจิตระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ และการผลักดันการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตในพื้นที่
3) พัฒนาภาคีและเครือข่าย ทั้งภาคีทางวิชาการ ภาคีที่เป็นหน่วยบริการ และภาคีทางสังคม เพื่อสนับสนุนและเสริมหนุนการสร้างเสริมสุขภาพจิต
4) จัดการความรู้ พัฒนาเครื่องมือและรูปแบบบริการ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่เหมาะสม มีทางเลือกในบริการทางจิตใจและจิตวิญญาณในยามเจ็บป่วยรุนแรง
5) สังเคราะห์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนสุขภาพตำบลด้านสุขภาพจิต และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
6) เปิดพื้นที่สาธารณะสำหรับเยาวชน เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารที่สร้างสรรค์ระหว่างเยาวชนกันเอง และระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ในสังคม
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ : การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจิตระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ และการผลักดันการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตในพื้นที่
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยในระดับจังหวัด
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง : กรมสุขภาพจิต สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตภายใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตขึ้น เพื่อพัฒนาข้อมูลสุขภาพจิตของประชากร เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด โดยผนวกข้อคำถามจากแบบสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ฉบับสั้น 15 ข้อคำถาม เข้าไปในการสำรวจสภาวะทางสังคม และวัฒนธรรม ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 และการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552-2553
รายงานสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยปี 2551 ได้ใช้ข้อมูลสุขภาพจิต ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความร่วมมือ ด้วยการผนวกแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตเข้ากับการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 การสำรวจโครงการนี้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสภาพสังคมไทยเกี่ยวกับพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบัน สำหรับนำไปใช้ในการติดตามและประเมินสถานการณ์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยการสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างทั่วทุกภาคของประเทศด้วยแบบสอบถามที่สะท้อนสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากร
รายงานสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยปี 2552-2553 ได้ข้อมูลสุขภาพจิตด้วยความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเช่นเดียวกัน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ผนวกแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตเข้ากับการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552-2553 ที่ดำเนินการสำรวจข้อมูล 2 รอบ คือเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยการสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างทั่วทุกจังหวัดของประเทศทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ด้วยแบบสอบถามที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชากร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทั้งสองโครงการนี้ได้ใช้ค่าถ่วงน้ำหนัก (Weighted cases) ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำสำหรับการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 และการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552-2553 โดยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลของการสำรวจนี้สามารถใช้เป็นตัวแทนประชากรในระดับภาค และประเทศได้
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  *ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงความต้องการของแต่ละภาคี และส่งตรงให้แต่ละภาคี  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :