มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : นางฐาณิชชา ลิ้มพานิข ผู้จัดการมูลนิธิ
   ที่อยู่ : 192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2954-2346-7
   โทรสาร : 0-2954-2348
   website : http://www.familynetwork.or.th/
   e-mail :
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : งานสุขภาวะครอบครัว
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ : การส่งเสริมและการจัดกิจกรรมกับครอบครัว
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : เป็นการศึกษาในรูปแบบการดำเนินงานหรือการจัดกิจรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของมูลนิธิฯ
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง : หนังสือครอบครัว "โฮม"
หนังสือคู่มือครูฟา
หนังสือครอบครัวสร้างสุข
งานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัว
ข้อมูลคนทำงาน
รายงานความก้าวหน้าแผนงานสุขภาวะครอบครัว 2551-2553
โครงการวิจัยเรื่องสภาพการดำเนินชีวิตครอบครัวเด็กเเละเยาวชนกระทำความผิดและบริการทางสังคมสำหรับครอบครัวเด็กและเยาวชน
โครงการวิจัยเรื่องสภาพการดำเนินชีวิตครอบครัวที่มีเด็กติดเกมส์ทั้งด้สนบวกเเละด้านลบและบริการสวัสดิการสำหรับครอบครัว
งานวิจัยเรื่องสภาพการดำเนินชีวิตของครอบครัวเด็กติดยาเสพติดและบริการ/สวัสดิการสำหรับครอบครัว
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  *ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงความต้องการของแต่ละภาคี และส่งตรงให้แต่ละภาคี  *อื่นๆ  ( หนังสือ/วารสารของเเต่ละภาคี )
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :