ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ(ศจย.)    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ(ศจย.)
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน :
   ที่อยู่ : วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   หมายเลขโทรศัพท์ : +662-354-5346
   โทรสาร : +662-354-5347
   website : http://www.trc.or.th
   e-mail : webmaster@trc.or.th
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ(ศจย.) เน้นการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อการควบคุมยาสูบ โดยเป็นโครงการเชิงรุก (Commission Research/Project) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน ศจย. และผู้เชี่ยวชาญการควบคุมยาสูบ ประกอบด้วย 2 แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนงานสนับสนุนการวิจัยและประเมินผล และแผนงานสนับสนุนการจัดการความรู้
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ :
   ลักษณะการใช้ข้อมูล :
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง :
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :