ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : 1. วิทยา วิสูตรเรืองเดช
2. กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล
   ที่อยู่ : อาคารคลังพัสดุ (ถ.สาธารณสุข6) ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   หมายเลขโทรศัพท์ : 085-357-7170
   โทรสาร :
   website : www.cas.or.th
   e-mail : wittaya@ihpp.thaigov.net
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : เป็นหน่วยงานวิชาการที่ผลิตและเรียบเรียงความรู้ และพัฒนากลไกการประสานและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้และใช้ความรู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการกับปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ : สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานการณ์ผลกระทบ , ทบทวนปรับปรุง มาตรการต่างๆของนโยบายแอลกอฮอล์ในทุกระดับ , สถานการณ์การนำนโยบายแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ และเทคโนโลยีในการพัฒนาความเข้มแข็งของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : นำมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลักดันนโยบายในสถานการณ์ต่างๆ
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง :
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  *ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงความต้องการของแต่ละภาคี และส่งตรงให้แต่ละภาคี  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :