สถาบันสร้างสุขภาพคนผู้พิการ    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : สถาบันสร้างสุขภาพคนผู้พิการ
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : นางมนิษา อนันตผล
นายภัทรพงษ์ มีสุข
   ที่อยู่ : อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6
88/39 ถนนติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   หมายเลขโทรศัพท์ : 02-832-9260
   โทรสาร : 02-832-9261
   website : http://www.healthyability.com
   e-mail : ssphealthy@gmail.com
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : สสพ.มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ให้ตอบสนองความจำเป็นของคนพิการได้อย่างทั่งถึงและเป็นธรรมมากขึ้น
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ :
   ลักษณะการใช้ข้อมูล :
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง :
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  *ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงความต้องการของแต่ละภาคี และส่งตรงให้แต่ละภาคี  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :