สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : สิริกร เค้าภูไทย
   ที่อยู่ : เลขที่ 56/22-24 ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4 Plus Building ซ.งามวงศ์วาน 4 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5892490-2
   โทรสาร : 02-5892493
   website : www.hiso.or.th
   e-mail : ple_hiso_29@hotmail.com
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : รวบรวมข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ : ข้อมูลสถิติด้านสถานะสุขภาพของประชากร, ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรคและการบาดเจ็บ,ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการให้บริการทางสุขภาพ, ข้อมูลสถิติทางด้านพฤติกรรมเสี่ยงของประชากร, ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : นำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในด้านต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพ
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง :
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *ข้อมูลสถิติ ที่สามารถสืบค้นและแสดงผล บนอินเตอร์เน็ต  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  *บทความเผยแพร่ สำหรับประชาชนทั่วไป  *ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงความต้องการของแต่ละภาคี และส่งตรงให้แต่ละภาคี  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :