แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ    ซ่อนข้อมูลภาคี    แสดงรายการข้อมูลที่ต้องการ
   ชื่อภาคี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
   ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ประสานงาน : นางสาว ธัญญา ใจดี
   ที่อยู่ : 12/22 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   หมายเลขโทรศัพท์ : 02-591-122-5
   โทรสาร : 02-5911099
   website : www.whaf.or.th
   e-mail : jathanya@gmail.com
   งานหลักของภาคีในด้านสุขภาวะ : - ทำงานประเด็น การตั้งท้องไม่พร้อม เอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และความรุนแรงทางเพศ
- กระบวนการทำงาน สร้าง change agent หลักนโยบายต่างๆ ปรับระบบบริการสุขภาพ
   ประเด็นด้านสุขภาวะและปัจจัยกำหนดสุขภาวะ : 1. เอดส์ - อัตราการติดเชื้อรายใหม่(แยกเพศ,กลุ่มอายุ), อัตราการป่วย, เสียชีวิตจากเอดส์
STI - อัตราการติดเชื้อรายใหม่(แยกเพศ,กลุ่มอายุ), อัตราป่วย
มะเร็งปากมดลูก - อัตราการติดเชื้อ
2. ท้องไม่พร้อม - อัตราการตั้งท้องในแม่วัยรุ่น, อัตราการคลอดในแม่วัยรุ่น, อัตราการทอดทิ้งเด็ก, อัตราการลาออกจากโรงเรียนของแม่วัยรุ่น, อัตราการทำแท้งในรพ.รัฐ
3. จำนวนคดีความผิดทางเพศ, จำนวนผู้กระทำผิดทางเพศ (แยกตามกลุ่มอายุ), จำนวนผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ (แยกตามอายุ)
   ลักษณะการใช้ข้อมูล : 1. ใช้เป็น baseline data เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน
2. ใช้เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อวางแผนการทำงาน
   ข้อมูลที่จัดเก็บ / รวบรวมเอง : อยู่ระหว่างการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลบางตัว เช่น จำนวนคดีความผิดทางเพศ
   รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ : *แฟ้มข้อมูลอิเลคโทรนิค ที่สามารถค้นและคำนวณเพิ่มเติมได้  *รายงานสถานการณ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลครบถ้วน  *จดหมายข่าว หรือรายงานฉบับย่อ สรุป  
   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 1. ข้อมูลบางประเภทยังกระจัดกระจาย จัดเก็บไม่เป็นระบบ
2. ควรส่งเสริมให้มีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเมื่อมีการ Intervention ลงไปแล้วได้ผลหรือไม่ เช่น อัตราการติดเชื่อลดลงหรือไม่ เป็นต้น